Cookie-Settings // Cookie-Einstellung
Article // Artikel
DE EN

Dr. Peter Weber geht in den Ruhestand

139019748_4cdfe1142a.jpeg

Dr. Peter Weber (Harold Scholz & Co. GmbH) ist Ende November 2022 in den Ruhestand eingetreten

Figure: H. Scholz

Im Oktober 1997 kam Dr. Peter Weber zur Harold Scholz & Co. GmbH und ist Ende November 2022 in den Ruhestand eingetreten.

BFT INTERNATIONAL - BFT
Fontsize // Schriftgröße
Small // Klein Large // Groß